Algemenevoorwaarden PHIT

 

S.C. Holman h.o.d.n. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74375474 en is gevestigd aan de van Assendelfstraat 15(2342 AR) te Oegstgeest.

Artikel 1 – Begrippen

 1. 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dierfysiotherapeut:de natuurlijke persoon die in Opdracht van Opdrachtgever één of meerdere dierfysiotherapiebehandelingen toepast, hierna te noemen: PHIT.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die eigenaar is van het Dier en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die Opdracht geeft tot het uitvoeren van de behandeling en de Overeenkomst met PHIT aangaat.
 6. Dier: het bij PHIT voor behandeling aangeboden dier (paard of gezelschapsdier).
 7. Dienst: de Dienst die PHIT aanbiedt, is het uitvoeren van dierfysiotherapeutische en chiropractische IO behandelingen, bestaande uit mobilisatietechnieken, bewegingstherapie, massagetherapie of fysische therapie (in engere zin) zoals nader gedefinieerd in het Besluit diergeneeskundigen, alsmede het uitvoeren van dry needling therapie ten aanzien van honden en paarden. Enige dierengeneeskundige handelingen zoals bedoeld in artikel 3.1, tweede lid c en d Wet dieren mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een dierenarts en zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Dienst van PHIT.
 8. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van de behandeling door PHIT.
 9. Toestemmingsformulier: Het verplichte formulier waarmee Opdrachtgever toestemming verleent en zich bindt tot uitvoering van de gewenste behandeling door PHIT.
 10. Overeenkomst: de Overeenkomst c.q. Behandelovereenkomst tot het uitvoeren de behandeling waartoe Opdrachtgeveropdracht heeft gegeven.
 11. Website: de website die PHIT gebruikt iswww.phit-dierfysiotherapie.nl.

Artikel2– Toepasselijkheid

 1. DezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkAanbod vanPHIT, elkeOvereenkomst tussenPHITen Opdrachtgeveren op elke dienst die door PHIT wordt aangeboden en uitgevoerd.
 2. VoordateenOvereenkomst (opafstand)wordtgesloten, krijgtOpdrachtgeverdebeschikkingoverdezealgemenevoorwaarden. Indienditredelijkerwijsnietmogelijkis, zalPHIT aanOpdrachtgever aangevenopwelkewijzeOpdrachtgever dealgemenevoorwaardenkan inzien.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 2. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met PHIT is overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door PHIT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. PHIT is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft PHIThet recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor PHIT gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van diensten zoals tevens vermeld op de website van PHIT. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever en/of van het Dier onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Eventuele oplevertijden of termijnen in het Aanbod van PHIT betreffen nimmer fatale termijnen en zijn te allen tijde indicatief. Enige overschrijdingen van de opgegeven termijnen geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht PHITniet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod mondeling of schriftelijk aanvaardt en tevens het toestemmingsformulier volledig, juist en ondertekend retour heeft gegeven aan PHIT.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan PHIT, zal PHITde opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of telefonisch bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan PHIT niet meer aan dit Aanbod gehouden worden.
 3. De Overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft gezien en overgaat tot het geven van een mondelinge opdracht en PHIT ten gevolge daarvan overgaat tot het uitvoeren van de gevraagde behandeling.
 4. PHITis niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door PHITzijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien de afspraak digitaal is gemaakt. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • Annulering tot 12 uur voor aanvang van de behandeling: 50% van de kosten voor de betreffende behandeling;
 • Annulering tot 6 uur voor aanvang van de behandeling: 75% van de kosten voor de betreffende behandeling;
 • Annulering binnen 6 uur voor aanvang van de behandeling: 100% van de kosten voor de betreffende behandeling.

Enkel indien uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door PHIT kan er van de bovenstaande annuleringskosten worden afgeweken.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en PHIT een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende behandeling. Bij een eerste behandeling vindt een intakegesprek plaats waarin de klachten van het dier, de geschiktheid van de behandeling en te verwachten resultaten worden besproken. De standaardduur van een eerste afspraak bedraagt 75 tot 90 minuten. De standaardduur voor een vervolgafspraak bedraagt 60 minuten. De duur van de behandeling kan van de standaardduur afwijken indien PHIT dit in het belang van de het Dier noodzakelijk acht. Ingeval van kleinere (gezelschaps)dieren kunnen de behandelingen korter zijn.
 2. Zowel Opdrachtgever als PHIT kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Daarnaast is PHIT gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 4. de vertrouwensband tussen PHIT en Opdrachtgever op zodanig ernstige wijze is verstoord, waardoor PHIT geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
 5. PHIT de (voortzetting van de) behandeling niet meer redelijk acht, omdat er naar inzicht van PHIT geen redelijke kans meer is op het behalen van het beoogde en/of gewenste resultaat.

Opdrachtgever zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever blijft verplicht de tot dan toe door PHIT gemaakte behandelingskosten te voldoen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de behandeling

 1. PHIT is gerechtigd tot het beroepsmatig verrichten van de diergeneeskundige handelingen met betrekking tot het uitoefenen van dierfysiotherapie. De Dierfysiotherapeut en verterinair chiropractor IO is op grond van de huidige wet- en regelgeving in ieder geval in het bezit van:
 • een getuigschrift fysiotherapeut als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
 • een succesvol voltooide opleiding ter verkrijging van de noodzakelijke theoretische kennis en praktische vaardigheid om dierfysiotherapie uit te kunnen oefenen;
 • met goed gevolg een examen heeft afgelegd na de opleiding, bedoeld in onderdeel b, waaruit blijkt van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om dierfysiotherapie te kunnen uitoefenen.
 1. Het uitoefenen van dierfysiotherapie, alsmede het uitvoeren van dry needling therapie wordt uitsluitend toegepast bij een dier na een verwijzing door een dierenarts. Indien Opdrachtgever zonder verwijzing komt, is Opdrachtgever op de hoogte van de mogelijke risico’s van de behandeling en geeft Opdrachtgever PHIT toestemming om het dier te behandelen.
 2. Voor aanvang van de behandeling is Opdrachtgever verplicht het zogenaamde toestemmingsformulier (zoals door PHIT verstrekt voorafgaande de behandeling) volledig en naar waarheid in te vullen. Middels dit formulier geeft Opdrachtgever toestemming tot het uitvoeren van de betreffende behandeling alsmede tot het delen van de nodige gegevens en informatie met de behandelende dierenarts van het Dier en indien van toepassing de behandelend osteopaat, trainer, uitlaatdienst, masseur en/of overige bij het welzijn van het Dier betrokken derden. Indien het toestemmingsformulier niet, niet volledig of niet naar waarheid is ingevuld, kan de gewenste behandeling niet plaatsvinden. Eventuele kosten met inbegrip van annuleringskosten komen in voorgenoemd geval voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Indien een behandeling op locatie wordt uitgevoerd, dient Opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
 4. De behandeling door PHIT geschiedt te allen tijde in het belang van het Dier. De keuze voor een specifieke behandelmethode die PHIT noodzakelijk acht, wordt alvorens de aanvang van de behandeling met Opdrachtgever besproken, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is omdat onmiddellijke aanvang van de behandeling in het belang van het dier is vereist.
 5. PHIT zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 6. Bij de uitvoering van de diensten is PHIT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien dit naar inzicht van PHIT niet ten goede zal komen ten aanzien van het Dier of indien de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten op een voor PHIT onacceptabele wijze wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor PHIT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden, conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 7. PHIT is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, indien en voor zover deze derde bevoegd zijn de betreffende behandeling te verrichten.
 8. De behandeling kan enkel worden uitgevoerd voor zover het Dier redelijkerwijze in staat is om de behandeling te ondergaan. De behandeling strekt nimmer tot het verrichten van enige dierengeneeskundige handelingen als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid c en d Wet dieren, alsmede het toepassen van een diergeneesmiddel teneinde het dier te verdoven of bedwelmen in overleg en in het bijzijn van een dierarts kan het dier onder narcose behandeld worden. Opdrachtgever aanvaardt dat voorgenoemde behandelingen conform de huidige wet- en regelgevinguitsluitend mogen worden uitgevoerd door een dierenarts en zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Diensten van PHIT.
 9. Voor het uitvoeren van de Behandeling kan de medische toestand, alsmede de gemoedstoestand van het Dier invloed hebben op de mogelijkheid en de wijze van behandelen. Indien PHIT door een dusdanig zwakke medische toestand en/of hevige gemoedstoestand van het Dier niet in staat is om de behandeling naar tevredenheid uit te voeren, treden partijen in overleg teneinde een vervangende afspraak overeen te komen. Een vervangende afspraak is nimmer overdraagbaar. Opdrachtgever blijft echter verplicht om de volledige kosten van de betreffende behandeling te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de Behandeling zelf videobeelden te maken en/of te fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming van PHIT.
 11. Indien de behandeling reeds is aangevangen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.
 12. PHIT is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen. Opdrachtgever zal in dergelijk geval tijdig op de hoogte worden gesteld.
 13. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling dit vereist, heeft PHIT het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist

 

Artikel 7 – Behandeling en oplevering van de Dienst

 1. Alvorens een behandeling kan plaatsvinden dient Opdrachtgever toestemming te verlenen middels het toestemmingsformulier. Door middel van het ondertekenen van het toestemmingsformulier geeft Opdrachtgever tevens de toestemming tot het rapporteren en delen van de bevindingen van PHIT aan de behandelend dierenarts, en geeft Opdrachtgever aan bekend te zijn met eventuele risico’s.
 2. De Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
 3. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat er binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling geen intensieve training met het Dier dient plaats te vinden in het belang van de effectiviteit van de behandeling.
 4. In het belang van de behandeling dient Opdrachtgever zorg voor te dragen voor een geschikte locatie. Indien de behandeling buiten plaatsvindt, dient op de locatie van de afspraak in ieder geval een adequate overkapping aanwezig te zijn welke bescherming biedt tegen regen en wind.
 5. Alvorens de behandeling kan plaatsvinden, dient het Dier voor zoveel als mogelijk droog en schoon te zijn.
 6. Na afloop van de behandeling dient Opdrachtgever het Dier 1 tot 3 dagen actieve rust te geven. PHIT zal Opdrachtgever hier na afloop van de behandeling van op de hoogte te stellen en over de wijze van rusten adviseren. Onder actieve rust wordt verstaan het vermijden van intensieve trainingen, doch met behoud van milde beweging.
 7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat de medische- en/of gemoedstoestand van het Dier de behandeling belemmerd of indien bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, het toestemmingsformulier niet, niet tijdig of niet juist is ingevuld, Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door PHIT of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft PHIT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 8. In en voor zover er overige partijen zoals een ruiter, hoefsmid, tandarts, zadelmaker, masseur, instructeur en/of andere partijen betrokken zijn bij het welzijn van het Dier dient Opdrachtgever alle voor de doeltreffende uitvoering van de behandeling relevante informatie met PHIT te delen.
 9. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is PHIT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 10. PHIT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van in redelijkheid verlangd kan worden of mogelijk is. Er zal een globale inschatting worden gemaakt, deze inschatting blijft echter flexibel van aard en kan gewijzigd worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. PHIT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal PHIT Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.
 3. Eventuele bijkomende prijzen worden voorafgaand aan de behandeling besproken met Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan een keuze om de gewijzigde behandelingen c.q. Overeenkomst uit te voeren, of de wijziging niet uit te voeren.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere belastingheffingen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Alle op de website getoonde prijzen zijn exclusief eventuele onkosten, reis- en verblijfkosten.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is PHITgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 5. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag op de door PHIT aangewezen wijze ineens te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is PHIT gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. PHITis gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering.
 8. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is PHIT gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde fatale betalingstermijn alsnog heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning. In de betreffende aanmaning wordt Opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal PHIT zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien PHIT aanvullende of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Garanties

 1. PHIT voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen, zoals mede vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD). Tijdens de behandeling staat PHIT in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak. In geen geval wordt enige garantie gegeven op de eventuele aanwezigheid van medische-diagnostische constateringen en andere zaken die tijdens een afspraak besproken kunnen worden. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het eventuele door de behandeling beoogde resultaat. In geen geval ziet de behandeling op het verrichten van enige diergeneeskundige behandelingen als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid c en d Wet dieren die uitsluitend worden uitgevoerd door een dierenarts. Het door de behandeling beoogde resultaat is te allen tijde afhankelijk van diverse overige factoren, zoals voeding, het harnachement, huisvesting, sociaal contact, trainingsvormen, erfelijke kenmerken c.q. aandoeningen, waardoor nimmer de garantie worden gegeven dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat wordt bereikt. Desalniettemin zal PHIT zich inspannen tot het verrichten van een behandeling waar de het Dier (op de lange termijn) positief resultaat van zal ondervinden, een en ander voorts binnen de mogelijkheden en fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 2. Indien en voor zover PHIT een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht waartoe zij zelf niet of niet voldoende gekwalificeerd is, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en Opdrachtgever doorverwijzen naar een bevoegde dierenarts. Opdrachtgever dient hier zelf verantwoording voor te nemen, alsmede voor het monitoren van de gezondheidstoestand van het Dier en dient bij twijfel hierover een dierenarts in te schakelen.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. PHIT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy verklaring gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal PHIT de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden via info@phit-dierfysiotherapie.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van PHIT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart OpdrachtgeverPHIT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien PHIT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

PHIT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. PHITis in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. PHIT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van PHIT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van PHIT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van PHIT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Het kan voorkomen dat een behandeling niet verricht of niet voltooid kan worden door de medische toestand of gemoedstoestand van het Dier. PHIT is in een dergelijke situatie nimmer aansprakelijk voor het niet voltooien van de behandeling. Opdrachtgever kan hiervoor in overleg met PHIT een vervangende afspraak maken, maar heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of een enige schadevergoeding maar blijft gehouden om de kosten van de betreffende behandeling volledig te vergoeden.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 5. Indien PHIT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds opgeleverde diensten afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van PHIT, is PHIT uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever PHIT binnen redelijke termijn na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en PHIT deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld (tenminste 14 dagen). De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat PHIT in staat is om adequaat te reageren. Doch voor zover de door Opdrachtgever als tekortkoming aan te merken handeling plaatsvindt gedurende de behandeling, dient Opdrachtgever dit voor het einde van de behandeling bekend te maken, tenzij redelijkerwijs onmogelijk.
 2. Na afloop van de behandeling kan het voorkomen dat het Dier voorafgaande aan het herstel een (tijdelijke) verandering in gedrag vertoont. Dergelijke veranderingen kunnen intreden doordat het Dier moet wennen aan de aanpassingen c.q. beïnvloedingen van het zenuwstelsel. PHIT zal na iedere behandeling een behandeladvies uitbrengen, waaronder een oefeningenadvies. Opdrachtgever dient dientengevolge de nodige rust en ruimte in acht te nemen in het belang van het Dier om de behandeling te verwerken. Indien Opdrachtgever de adviezen van PHIT niet opvolgt, is PHIT nimmer aansprakelijk voor een verminderd of anders dan beoogd effect van de behandeling. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de duur van de benodigde rust steeds afhankelijk is van de medische toestand van het Dier en overige omstandigheden welke van geval tot geval zullen moeten worden beoordeeld.
 3. Indien het Dier na meer dan één week na behandeling steeds gewijzigd gedrag in negatieve zin vertoont, dient Opdrachtgever te allen tijde PHIT hieromtrent te informeren. PHIT kan adviseren een dierenarts te raadplegen. Bij twijfel of verergering van klachten dient Opdrachtgever altijd een dierenarts te raadplegen.
 4. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door PHIT leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van PHIT per gebeurtenis per jaar uitkeert. Een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van PHIT.
 5. PHIT is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruikmaking van de diensten van PHIT, waaronder verstaan maar niet beperkt tot het ontstaan van fysieke wijzigingen of klachten of (tijdelijke) veranderingen in het gedrag en/of de beweging van het Dier. De toepassing van de door PHIT verrichte diensten geschiedt steeds in het belang van het Dier.PHIT is niet verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op zowel korte of lange termijn.
 6. Nimmer is PHIT aansprakelijk voor door haar gedane uitlatingen met betrekking tot de afspraak en/of behandeling, noch voor het niet zien/missen van enige (medische) aandoening die mogelijkerwijze in de behandeling had kunnen worden gezien, behoudens opzet of grove schuld (nalatigheid). Indien en voor zover enig gesprek door Opdrachtgever wordt opgevat als advies, is de inhoud hiervan slechts adviserend van aard en nimmer dwingend.
 7. In geen geval is PHIT aansprakelijk voor enige gevolgschade in welke vorm dan ook die door Opdrachtgever en/of het Dier geleden wordt.
 8. PHITis niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. PHIT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten.
 9. PHIT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens PHIT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Indien Opdrachtgever voor de doeltreffende uitvoering van de overeenkomst relevantie informatie of gegevens achterhoudt, komen de eventuele gevolgen hiervan voor zover deze schade toebrengen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van PHIT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PHIT binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van PHIT.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van PHIT berusten bij PHIT en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten worden aan Opdrachtgever overgedragen indien Opdrachtgever de daartoe overeengekomen vergoeding volledig heeft voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst het opgeleverde te openbaren, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PHIT. Het is Opdrachtgever tevens niet toegestaan eigen beeldmateriaal te maken van de afspraak en/of behandeling zonder toestemming van PHIT.
 3. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van PHIT geven PHIT het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. PHIT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en ziet tevens op alles wat tijdens de afspraak is besproken.
 2. Indien PHIT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en PHIT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is PHIT niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen PHIT en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op alsmede de door de Opdrachtgever meegebrachte derden.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan PHIT verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart PHIT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart PHIT voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan PHIT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van PHIT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de behandeling, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@phit-dierfysiotherapie.nlmet als onderwerp “klacht” of telefonisch via het bij Opdrachtgever bekende telefoonnummer van PHIT.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PHIT de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. PHIT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen te allen tijde proberen om gezamenlijk tot een oplossing in belang van de het Dier te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen PHIT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. PHIT kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen PHIT en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den-Haag, locatie Leiden, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.